W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 72 osoby (44 kobiety i 28 mężczyzn) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy dla których został ustalony III profil pomocy, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie ŁOM, tj. Miasto Łódź, powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, w tym:

  • osoby niepełnosprawne – min 5%,
  • osoby w rodzin korzystających z PO PŻ – min. 5%

 W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie w postaci:

1. Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (Indywidualne Plany Działań) 6 godzin/UP – 3 spotkania x 2 godziny

Zakres wsparcia: Opracowanie dla każdego z Uczestnika Projektu indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb; dobranie odpowiednich form wsparcia, w których udział wezmą Uczestnicy Projektu.

Termin: maj – czerwiec 2017 r. 

Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

 
2. Poradnictwo psychologiczne  – 10 godzin/UP – 5 spotkań x 2 godziny
 
Zakres wsparcia: Pomoc Uczestnikom Projektu we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, udzielanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb społecznych, psychologicznych i biologicznych, nabycie umiejętności interpersonalnych i rodzicielskowychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych, nabycie umiejętności komunikowania i skutecznego porozumiewania, zwiększenie zaufania we własne siły. Zakres wsparcia dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb każdej z osób objętych wsparciem.

Termin: maj – grudzień 2017 r.

 Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

 

3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych  10 godzin/grupę – 2 spotkania x  5 godzin (średnio raz na tydzień)
 
Zakres wsparcia: Umiejętność stawiania celów, umiejętności przywódcze; umiejętności komunikacyjne – budowanie porozumienia, zarządzanie konfliktem; umiejętności pracownicze – umiejętność pracy w grupie, etyka pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzanie czasem i finansami. 

Termin: czerwiec – lipiec 2017 r.

Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek.

 

4. Poradnictwo zawodowe – 10 godzin/grupę – 2 spotkania x  5 godzin (średnio raz na tydzień)
 
Zakres wsparcia: metody tworzenia dokumentów rekrutacyjnych, uczestniczenie w rozmowie rekrutacyjnej, metody poszukiwania pracy. 

Termin: czerwiec – lipiec 2017 r.

Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek.

 

5. Szkolenie zawodowe – 60 godzin/grupę – 10 spotkań x 6 godzin (średnio 3 razy w tygodniu)
 
Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Program szkolenia: szkolenia i ich program będą dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych po analizie potrzeb UP i opracowaniu IPD.  Wybór konkretnych szkoleń oraz liczby grup wynikał będzie z analizy potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu. Szkolenia dostosowane zostaną także do potrzeb osób niepełnosprawnych, brany pod uwagę będzie stopień i rodzaj niepełnosprawności osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby niepełnosprawne wezmą udział w szkoleniach zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia także w formie telepracy. Zadanie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Testy wiedzy na pierwszych i ostatnich zajęciach. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (zakończony test końcowy, min. 80% obecności). Po szkoleniu egzamin zewnętrzny. Po zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymają certyfikat  potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Termin: lipiec – sierpień 2017 r.

Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i obiad oraz stypendium szkoleniowe.
 

6. Staż zawodowy – 3 miesięczny staż, 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie (w przypadku osób niepełnosprawnych 5 dni w tygodniu, 7 godzin dziennie) 

Termin: sierpień – listopad 2017 r.

Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu.
 

7. Pośrednictwo pracy  – 6 godzin/UP – 3 spotkania x 2 godziny (średnio raz w tygodniu)
 
Zakres wsparcia: pozyskiwanie ofert pracy dla Uczestników Projektu, przedstawienie propozycji odpowiedniej pracy, organizowanie kontaktów z pracodawcami, udzielanie informacji o kandydatach, informowanie bezrobotnych o ich prawach i obowiązkach. 

Termin: listopad – grudzień 2017 r.

Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.