Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie
“STOP WYKLUCZENIU!”
 nr RPLD.09.01.02-10-0006/16

 

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do podjęcia zatrudnienia wśród 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie ŁOM tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski. 

Planowane efekty:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 11 osób

Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 41 osób

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu –  15 osób

Wartość projektu: 1 188 046,37 zł

Dofinansowanie z UE: 1 009 839,41 zł

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT