Grupę docelową  w projekcie są osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne mieszczące się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-20207.

 Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 60(36K/24M) osób z niepełnosprawnością-osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), zamieszkujących na obszarze woj. Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Rodzaj wsparcia jakie przydzielono w projekcie.

Uczestnikom projektu oferujemy:

–  doradztwo zaw. z IPD,

– poradnictw psychologiczne

– szkolenie zawodowe

– staż

– pośrednictwo pracy

 

IPD, czyli Identyfikacja potrzeb oraz diagnostyka możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego(5h): po 2 spotkań × 2,5 godz. zegarowe.  Czas realizacji: październik – listopad 2017

Poradnictwo psychologiczne (10 h): 5 spotkań × 2 godziny zegarowe na uczestnika. Czas realizacji: październik – listopad 2017

Warsztat kompetencji zawodowych (25h na grupę) : 5 spotkań × 5 godziny zegarowe, w grupie średnio po 12 uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdu dla uczestnika. Czas realizacji:  listopad  – grudzień 2017

Szkolenie zawodowe (80 h) do wyboru:

– monter/ka instalacji fotowoltaicznych

– specjalista/ka ds. pozyskiwania finansowania na technologie przyjazne środowisku

– specjalista/ka ds. marketingu ekologicznego

– sortowacz/ka odpadów

Zapewniamy stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu  potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.  Czas realizacji: listopad – grudzień 2017, styczeń 2018

Staż zawodowy (60 osób)  3 miesiące, zapewniamy stypendium stażowe. Czas realizacji: grudzień 2017, styczeń- luty – marzec 2018

Pośrednictwo pracy, spotkania indywidualne 4 h, 2 spotkania  × 2 godziny . Czas realizacji: marzec – kwiecień 2018