Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to:

  1. Formularz usprawnień dla osób niepełnosprawnych  – Formularz usprawnień dla osób niepełnosprawnych
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu –  Formularz zgłoszeniowy do projektu
  3. Oświadczenie o spełnieniu kryterium grupy docelowej – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
  4.  W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy o profilu III – zaświadczenie z Urzędu o zarejestrowaniu.
  5. Oświadczenie/zaświadczenie lub dokument potwierdzający stan zdrowia.http://regulamin projektu czas
  6. Wniosek o ZKD –   wniosek o ZKD -czas na aktywność 
  7. Oświadczenie osoby pobierającej Stypendium Oświadczenie osoby pobierającej stypendium CZAS NA AKTYWNOŚĆ
  8. Oświadczenie przewoznika –  Oświadczenie przewoźnika
  9. Regulamin – Regulamin-projektu-Czas-na-aktywność