Grupę docelową w ramach proj. stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne mieszczące się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-20207. Wsparciem objętych zostanie 60(36K/24M) osób z niepełnosprawnością-osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.), zamieszkujących na obszarze woj. Lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Priorytetowo do proj. kwalifikowane będą os. długotrwale pozostające bez zatrudnienia, po 50r.ż.,o niskich kwalifikacjach, z małym doświadcz. zawod., dotknięte ubóstwem i mieszkańcy terenów wiejskich.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, ciągły, będzie trwała do momentu z rekrutowania 60 osób. Selekcja formularzy zgłoszeń polegać będzie na ocenie kompletności i poprawności złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnienia wymogów formalnych zawartych w regulaminie projektu.

W projekcie łącznie ma brać udział  60 osób ( 36 kobiet, 24 mężczyzn) z niepełnosprawnościami (tj. osoby niepełnosprawne w roz. ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w tym  z zaburzeniami psychicznymi (w roz. ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego), wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem, zamieszkujących ( w rozumieniu K.C.) obszar woj. Lubelskiego