• Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to:
  1. Formularz zgłoszeniowy  – formularz-zgloszeniowy
  2. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenach wiejskich- OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA OBSZARACH WIEJSKICH- zaktualizowane (aktualizacja 07.04.2017 r.)
  4. dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej.
  5. dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych i biernych zawodowo oswiadczenie-o-statusie-na-rynku-pracy-1
  6. dla osób niepełnosprawnychzaświadczenie/ orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia.
  • Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu REGULAMIN PROJEKTU – aktualizacja 07.04.2017 r.
  • Projekt przewiduje również zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem, na którego podstawie będą możliwe zwroty oraz załącznikami, które należy złożyć, aby ubiegać się o zwrot.

 

 

  • Zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem, na którego podstawie będą wypłacane stypendia szkoleniowe i stażowe:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Aktywizacja zawodowa

Załączniki do zwrotu kosztów dojazdu Aktywizacja zawodowa

Regulamin wypłat stypedium Aktywizacja zawodowa

n_az