Firma Navigator International Sp. z o.o. realizuje na terenie województwa wielkopolskiego, projekt pt. 
Aktywizacja zawodowa osób bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim”, 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa 6: rynek pracy
Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa

 

 

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie poprzez nabycie wiedzy na temat wielkopolskiego rynku pracy, doświadczenia zawodowego i uzupełnienie/nabycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem wśród 70 UP: osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia należących do jednej z grup: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących obszary wiejskie funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z OSI).

 

Planowane efekty:

 • liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 70 UP ( 42K i 28M),
 • liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 70 UP ( 42K i 28M),
 • liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  w programie – 14 UP (8K i 6M),
 • liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 56 UP (34K i 22M),
 • liczba osób długotrwale bezrobotnych objetych wsparciem w programie – 25 UP ( 15K i 10M)
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 4 UP ( 3K i 1M),
 • liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 11 UP ( 6K i 5M)
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 30 UP (18K i 12M)
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu – 25 UP (15K i 10M)
 • Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43% 
 • Dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej  17%
 • Dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%
 • Dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%

 

27-2016-navigator-aktywizacja-zawodowa-plakat-a3-iii_50szt

Wartość Projektu: 992 081,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 843, 268, 96 PLN

 

 

n_az