Cel projektu planujemy osiągnąć poprzez sześć głównych działań:

  1. Identyfikację potrzeb społecznych i zawodowych uczestników projektu – odbędą indywidualne spotkania z doradcą, który przeprowadzi diagnozę potrzeb uczestnika w celu rozeznania potrzeb społecznych, zawodowych a także możliwości aktywizacji uczestnika projektu. Efektem będzie opracowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji społeczno- zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Poradnictwo psychologiczne – w trakcie pięciu spotkań z psychologiem zostanie przekazane uczestnikom min. profesjonalne wsparcie w zakresie przełamywania barier wewnętrznych, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości, pomoc w radzeniu sobie ze stereotypowym sposobem postrzegania osób niepełnosprawnych oraz inne działania odpowiadające na indywidualne potrzeby uczestników projektu.
  3. Warsztaty kompetencji społecznych – odbędą się spotkania w ok. 12- osobowych grupach, w czasie których zostaną poruszone następujące tematy: warsztat samopoznania, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów, trening asertywności.
  4. Szkolenia zakończone certyfikacją zewnętrzną – W trakcie śr. 10 spotkań w ok. 12-osobowych grupach uczestnicy projektu nabędą umiejętności niezbędnych do podniesienia, uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji zawodowych, co jest konieczne do otrzymania szansy na pracę (tematyka szkoleniowa zostanie ustalona po dokonaniu diagnozy potrzeb uczestników projektu z uwzględnieniem obecnego zapotrzebowania na rynku pracy).
  5. Staże zawodowe – uczestnikom projektu zapewnimy 3- miesięczny płatny staż w woj. lubelskim w branży związanej z tematyką szkolenia, na zakończenie stażu uczestnik otrzyma zaświadczenie o zakończeniu stażu oraz opinię pracodawcy, staż pozwoli zdobyć doświadczenie i ułatwi znalezienie pracy uczestnikom projektu, realizacja staży odbędzie się zgodnie z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Staży i Praktyk
  6. Pośrednictwo pracy – każdy uczestnik projektu odbędzie 3 indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, zostaną dla nich dopasowane odpowiednie oferty pracy, zostanie im również udzielona pomoc w przygotowaniu profesjonalnego CV oraz odpowiedniego listu motywacyjnego, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu udziału w pośrednictwie pracy.