Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to:

  1.  Formularz zgłoszeniowy – Formularz zgłoszeniowy
  2.  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów   Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
  3.  Ankieta usprawniająca dla osób niepełnosprawnych- Ankieta usprawnień dla osób niepełnosprawnych
  4. W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy o profilu III – zaświadczenie z Urzędu o zarejestrowaniu.
  5. Zaświadczenie/ orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia.
  6. Oświadczenie osoby pobierającej stypdendium –  Oświadczenie osoby pobierającej stypendium Aktywizacja nową szansą dla niepełnosprawnych
  7. Wniosek o ZKD –   Wniosek o ZKD
  8. Zaświadczenie przewoznika –   Zaświadczenie przewoźnika