Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, ciągły, będzie trwała do momentu zrekrutowania 60 osób. Selekcja zgłoszeń polegać będzie na ocenie kompletności i poprawności złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz wymogów formalnych zawartych w regulaminie projektu.

Grupą docelową jest łącznie 60 osób ( 36 kobiet, 24 mężczyzn) z niepełnosprawnościami (tj. osoby niepełnosprawne w roz. ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w tym  z zaburzeniami psychicznymi (w roz. ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego), wykluczonych społecznie (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem, zamieszkujących ( w rozumieniu K.C.) obszary powiatów: m. Lublin, m. Zamość oraz powiatu łęczyńskiego woj. lubelskiego. Wsparcie jest kierowane przede wszystkim do osób długotrwale niezatrudnionych, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia zawodowego, w wieku po 50 roku życia. W miarę możliwości spośród uczestników wyłonione zostaną śr. 12-osobowe grupy szkoleniowe.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne przede wszystkim w Biurze Projektu w Lublinie oraz na stronie internetowej. Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać pocztą na adres Biura Projektu, dostarczyć osobiście lub zeskanowane przesłać na e-mail: aktywizacja-dla-niepelnosprawnych@navigator.edu.pl ze wskazaniem adresu do odbioru osobistego przez członka Zespołu Projektu