Projekt jest adresowany do 84 dorosłych osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na trenie województwa lubelskiego,  bezrobotne (I lub II profil pomocy) oraz bierne zawodowo które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,  należące co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

W grupie docelowej 15% spośród osób bezrobotnych będą stanowili rolnicy i członkowie ich rodzin (30 lat lub więcej, zarejestrowani w PUP/MUP, należący do co najmniej 1 z wyżej wymienionych grup) prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść  z rolnictwa.

Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.09.2017 r. do 31.03.2018 r. do momentu zebrania się 120% Uczestników. Systematycznie będą tworzone grupy średnio 12 osobowe, łącznie 7 grup szkoleniowych.