Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:

  1. ankieta zgłoszeniowa – Ankieta zgłoszeniowa ZA,
  2. oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie – Oświadczenie potw spełn kwalif ZA,
  3. zaświadczenie urzędowe o zarejestrowaniu jako bezrobotny (w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy),
  4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie/oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
  5. ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy) – ankieta osób niepełnosprawnych ZA,
  6. oświadczenie osoby bezrobotnej o statusie na rynku pracy (w przypadku osób długotrwale bezrobotnych) – oświadczenie os. bezrobotnej ZA.

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu Regulamin projektu ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów osobiście do Biura Projektu, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.