Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

„Nie pozwól się wykluczyć!”

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa świętokrzyskiego, poprzez określenie IPD, podniesienie motywacji, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nabycie kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nawiązanie kontaktu z pracodawcami od 01.07.2018r. do 30.04.2019r.

Dla zwiększenia możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, konieczne są działania wspierające ich zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu będzie 60 osób(min. 36 kobiet)zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa świętokrzyskiego, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupę docelową projektu stanowi maksymalnie 10% osób z wyższym wykształceniem.

100% grupy docelowej będą stanowiły osoby bierne zawodowo.

W projekcie wezmą udział 3 osoby niepełnosprawne.

 

Cel projektu planujemy osiągnąć poprzez sześć głównych działań:

 • Diagnoza sytuacji problemowej połączona z IPD (Indywidualne Plany Działania)
 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zakończone certyfikacją
 • Staż zawodowy

 

Projekt zakłada realizację wskaźników:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 44 osoby
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 26 osób
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 18 osób
 4. Wskaźnik efektywności społecznej

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.34%

-w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.34%

 1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.30%

-w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.12%

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 948 578,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 806 291,93 PLN