Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu:

 1. Formularz Rekrutacyjny –  PDF doc
 2. Oświadczenie o byciu osobą pozostającą bez zatrudnienia –  PDF 
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  PDF

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  PDF doc oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  PDF  doc

Dokumenty dotyczące oceny Formularzy Rekrutacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną:

 1. Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Karta rozmowy z doradcą zawodowym –  PDF
 2. Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego –  PDF

Dokumenty wymagane od  Uczestników Projektu:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – PDF
 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu o zapoznaniu się z regulaminami – PDF

Dokumenty dotyczące bloku szkoleniowo-doradczego:

 1. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo doradczych –  PDF  doc
 2. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej (dokument wymagany od Uczestników ubiegających się o zwolnienie z uczestniczenia w bloku szkoleniowo-doradczym) – PDF

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu:

 1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu PDF
 2. Załączniki do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu PDF

Dokumenty dotyczące przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF doc
 2. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego – PDF 
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – PDF
 4. Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis – PDF
 5. Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis – PDF
 6. Informacja uczestnika projektu o numerze rachunku bankowego – PDF doc
 7. Oświadczenie o kwalifikalności podatku VAT – PDF doc
 8. Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na udzielenie wsparcia finansowego – PDF doc
 9. Zestawienie towarów usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF doc

Dokumenty dotyczące oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przez Komisję Oceny Wniosków:

 1. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF doc
 2. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF doc

Dokumenty dotyczące wsparcia pomostowego:

 1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF doc
 2. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości – PDF doc

Dokument dotyczący oceny Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przez Komisję Oceny Wniosków:

 1. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego  – PDF doc