NAVIGATOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.

zaprasza do udziału w projekcie

Od IDEI do SUKCESU”

RPDS.08.03.00-02-0012/16

Projekt „Od IDEI do SUKCESU” RPDS.08.03.00-02-0012/16 realizowany jest w ramach:

Oś priorytetowa 8. Rynek Pracy

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Celem projektu „Od IDEI do SUKCESU ” jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz rozwój przedsiębiorczości i wzrost samozatrudnienia wśród 60 osób dorosłych (min. 36 kobiet, 3 osoby niepełnosprawne, 24 osoby z obszarów wiejskich) nieposiadających zatrudnienia (bezrobotnych) po 30 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, posiadających potencjał do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego (powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski, strzeliński, polkowicki, ząbkowicki).

Głównym efektem osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie wysoki poziom samozatrudnienia i przedsiębiorczości u 60 Uczestników Projektu oraz tworzenie nowych miejsc pracy:

  • 60 Uczestników Projektu nabędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej ( w tym biznesplan) poprzez udział w indywidualnym i grupowym wsparciu szkoleniowo –doradczym,

  • 60 Uczestników Projektu nabędzie wiedzę i kompetencje z zakresu przedsiębiorczości poprzez udział w szkoleniu ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE ,

  • 48 Uczestników Projektu podejmie własną działalność gospodarczą (powstanie minimum 48 nowych miejsc pracy),

  • 48 Uczestników Projektu uzyska pomostowe wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji,

  • 48 Uczestników Projektu uzyska pomostowe wsparcie finansowe przez okres 6 miesięcy przeznaczone na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji (poprzez wsparcie adekwatne do potrzeb Uczestników Projektu). Zapewniona zostanie dostępność dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z potrzebami osób z różnym rodzajem niepełnosprawności). Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet, osób niepełnosprawnych, osób po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób z obszarów wiejskich oraz do oblania stereotypów dotyczących kobiet i osób niepełnosprawnych jako właścicieli/-lek przedsiębiorstw.

Termin realizacji projektu: 01.04.2017r. – 30.09.2018r.

 

Wartość projektu: 1 999 872,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 699 891,20 PLN

Projekt realizowany na podstawie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.