Grupę docelową stanowią osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 • osoby bezrobotne,

 • osoby po 30 roku życia,

 • osoby zamieszkałe w rozumieniu KC na obszarze województwa dolnośląskiego (powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski, strzeliński, polkowicki, ząbkowicki), w tym min. 24 osoby z obszarów wiejskich,

 • osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to znaczy spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy),

  • osoby po 50 roku życia,

  • kobiety,

  • osoby niskowykwalifikowane (wykształcenie maks. średnie),

  • osoby niepełnosprawne,

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 • Blok szkoleniowo-doradczy (06-09.2017r.), w skład którego wchodzi:

  • grupowe doradztwo  (07.2017 r., 2 spotkania po 4 godz. dla 60 uczestników projektu: ok. 6 grup po 10 os.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej;

  • indywidualne doradztwo (07.2017 r., 2 spotkania po 1 godzinie dla 60 uczestników projektu) mające na celu wsparcie merytoryczne Uczestników projektu w procesie tworzenia biznesplanów;

  • szkolenie „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE” (07-09.2017r., 56 godzin – 9 spotkań po 6-7 godz. dla 60 uczestników projektu: 6 grup po ok. 10 osób. ABC Przedsiębiorczości – 36 godzin; Ubezpieczenia społeczne w przedsiębiorstwie – 20 godz.). Program szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia prawa cywilnego związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawy prawa pracy, prawa podatkowego, handlowego, podstawy marketingu itp. Warunkiem ukończenia szkolenia jest pozytywnie zdany końcowy test wiedzy (uzyskanie min. 80% poprawnych odpowiedzi).

Uczestnik Projektu uzyska zaświadczenie o zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego, zawierające zakres tematyczny i godziny zrealizowanych szkoleń.

 • Przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (07.2017-09.2017r.) w maks. kwocie 22800zł;

 • Pomostowe wsparcie szkoleniowo-doradcze (10.2017r.-09.2018r.), mające na celu pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji;

 • Pomostowe wsparcie finansowe (10.2017r.-03.2018r.) przeznaczone na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcie będzie wypłacane miesięcznie w kwocie maks. 1194,80 zł przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnikom zakwalifikowanym do Projektu zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę (wykładowców/doradców zawodowych/trenerów),

 • wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb (w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych),

 • materiały szkoleniowe (podręcznik, pendrive, teczka, notes, długopis),

 • catering (przerwa kawowa i obiad),

 • zwrot kosztów dojazdów.