Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

„Po zwolnieniu – ku zatrudnieniu”

 

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do utrzymania/ponownego zatrudnienia lub znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem wśród pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa, mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, w okresie od II do XI 2018r. Projekt przewiduje objęciem wsparcia 96 osób (58 kobiet/38 mężczyzn).

 

CO OFERUJEMY?

1) Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania

W ramach zadania będą udzielane informacje o zawodach, o rynku pracy, możliwościach szkoleniowych. Doradca zawodowy z każdym uczestnikiem przygotuje Indywidualny Plan Działania, w oparciu o główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe oraz działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów. Spotkania indywidualne: 6h/os, średnio 3 spotkania po 2 godziny zegarowe.

2) Poradnictwo psychologiczne

Spotkania z psychologiem mają na celu udzielenie pomocy Uczestnikowi Projektu, który w obliczu zwolnienia doświadczać może wielu lęków, frustracji, negatywnych podstaw utrudniających podjęcie kroku naprzód. Spotkania indywidualne: 8h/os, średnio 4 spotkania po 2 godziny zegarowe.

3) Pośrednictwo pracy

Pośrednik pracy udzieli pomocy Uczestnikowi Projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach/kompetencjach zawodowych. Uczestnik Projektu zostanie zapoznany z metodami poszukiwania pracy na współczesnym rynku pracy. Spotkania indywidualne 6h/os, średnio 3 spotkania po 2 godziny zegarowe.

4) Szkolenia zawodowe

Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem, który będzie zawierać informacje na temat uzyskanych przez Uczestnika Projektu efektów uczenia się. Spotkania grupowe: 104h na grupę, średnio 13 spotkań po 8 lekcyjnych.. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma stypendium szkoleniowe!

5) Staże zawodowe (dla bezrobotnych)

3 miesięczny staż odbywać się będzie według programu przygotowanego przez pracodawcę w porozumieniu z beneficjentem, pod kątem opiekuna stażu. Dzięki temu, bezrobotne osoby zdobędą cenne doświadczenie zawodowe niezbędne na rynku pracy.(40 godzin zegarowych tygodniowo na stażystę)Każdy Stażysta otrzyma 3 miesięczne stypendium stażowe!