Firma Navigator International Sp. z o.o.

 zaprasza do udziału w projekcie

„Po zwolnieniu – ku zatrudnieniu”

nr RPOP.07.05.00-16-0010/17

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 7. Konkurencyjny rynek pracy

Działanie 07.05  Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do utrzymania/ponownego zatrudnienia lub znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem wśród pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa, mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, w okresie od II do XI 2018r. Projekt przewiduje objęciem wsparcia 96 osób (58 kobiet/38 mężczyzn).

 

Uczestnicy Projektu:

Projekt skierowany jest do osób mieszkających w rozumieniu KC i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego, które są:

 • Osobami pracującymi zagrożonymi zwolnieniem /przewidzianymi do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,

lub

 • Osobami zwolnionymi w krótkim terminie tj. do 6 miesięcy, z przyczyn niedotyczących pracowników (osoby bezrobotne zarejestrowane w UP/niezarejestrowane w UP),

lub

 • Osobami odchodzącymi z rolnictwa (rolnicy lub członkowie ich rodzin posiadający gosp. rolne pow. 2 ha przeliczeniowych, ubezbieczeni w KRUS.)

W szczególności zapraszamy kobiety oraz osoby niepełnosprawne!

 

W ramach projektu oferujemy następujący cykl szkoleniowy:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Szkolenia zawodowe
 5. Staże zawodowe (dla bezrobotnych)

 

W projekcie zapewniamy wszystkim uczestnikom  :

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering podczas szkoleń
 • STYPENDIUM SZKOLENIOWE

 

Ponadto dodatkowo dla osób bezrobotnych (śr. 31 osób w ramach całego projektu)

 • 3 miesięczne staże zawodowe wraz ze STYPENDIUM STAŻOWYM !
 • Ubezpieczenie NNW
 • Badania wstępne i szkolenie BHP
 • Zwrot kosztów dojazdu podczas staży

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 76 osób, w tym 47 kobiet, 29 mężczyzn.
 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie: 62 osób, w tym 37 kobiet, 25 mężczyzn.

Wartość projektu: 940 831,92 PLN                                                  

Wkład Unii Europejskiej: 799 707,13 PLN

 

KONTAKT:

BIURO PROJKTU tel. 573-012-937

e-mail: pozwolnieniu-kuzatrudnieniu@/