Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

 

,,Otwórz się na zmiany!”

 

 Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 60[36K/24M] osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego wsparcia w okresie od 09.2017 r.- 05.2018 r.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach takiej pomocy oraz inne osoby zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

 

Planowane efekty projektu:

  • Efektem projektu będzie osiągnięcie następujących wskaźników:
  • Liczba UP, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu- min. 22% uczestników/czek projektu (min. 14 osób);
  • Liczba UP, które poszukują pracy po opuszczeniu programu – min.56% uczestników/ czek projektu (min. 34 osoby) ;
  • Liczba UP pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min.30% uczestników/ czek projektu (min. 18 osób)
  • Efektywność społeczna UP ogółem, po opuszczeniu programu – 34%.
  • Efektywność społeczna UP os. Ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej, po opuszczeniu programu – 34%.
  • Wskaźnik efekt zatrudnieniowej ogółem – 22%.
  • Wskaźnik efekt zatrudnieniowej os. ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej – 12%.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Całkowita wartość projektu: 659 762,17 zł
Wkład UE: 527 809, 74 zł