tel.  797 566 118

e-mail: otworz-sie-na-zmiany@navigator.edu.pl