Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie: „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr. projektu: RPLU.09.01.00-06-0168/16

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: 9 Rynek Pracy, działanie : 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2017 do 30.09.2018.

Głównym celem projektu jest podniesiona zdolność do zatrudnienia 84 Uczestników Projektu (min. 47K, 37M): osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego na terenie województwa lubelskiego, osiągnięta w okresie IX.2017r.- IX.2018r. poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej prowadzącego do podjęcia zatrudnienia przez min. 38 Uczestników Projektu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • poradnictwo zawodowe – opracowanie dla każdego uczestnika projektu IPD,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych :

– „Spawacz metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi”,

– „Instalator OZE – systemy fotowoltaiczne wraz ze szkoleniem uprawnienia elektryczne”,

– „Monter stolarki budowlanej”,

– „Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych z modułem komputerowym”,

– „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych z modułem komputerowym”,

– „Wykonywanie usług kelnerskich

  • staże zawodowe (trwające 3 lub 6 miesięcy)

Planowane efekty:

  1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min. 80% uczestników szkoleń.
  2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 38 uczestników projektu.
  3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolniczym po opuszczeniu programu – min. 5 uczestników projektu.

Wartość projektu: 1 530 970,85 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 301 325,22 PLN

Mapa dotacji: http://www.mapadotacji.gov.pl/