Po ukończeniu szkolenia zawodowego UP odbędzie staż zawodowy: 3 m-ce dla 40 UP lub 6 m-cy dla 40 UP (w zależności od wcześniejszej diagnozy doradcy zawodowego)

Celem staży zawodowych będzie nabycie przez UP praktycznego doświadczenia w zawodach.

 Staże zawodowe przewidziane są na okres od IX.2016 – VI. 2017

w wymiarze max. 8h/dzień ; max. 40h/tydzień; w przypadku osób niepełnosprawnych max. 7h/dzień; max. 35h/tydzień.

Staże odbywać się będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy stażystą, pracodawcą oraz projektodawcą. Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu. Na zakończeniec stażu w formie pisemnej

Staże zawodowe będą powiązane ze wcześniej odbytymi przez UP szkoleniami zawodowymi.

Projektodawca zapewni UP badania lekarskie oraz na czas trwania stażu ubezpieczenie NNW.

UP na stażu otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1363,35 zł brutto.

Staże realizowane będą zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

N_ZA