“Włącz się do gry!”

Projekt realizowany jest przez firmę Navigator International Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych  i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Celem projektu “Włącz się do gry!” jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 72 osób (44K, 28M) powyżej 18 roku życia do wieku emerytalnego, zamieszkujących w woj. mazowieckim na terenie następujących powiatów: makowski, mławski, płocki, przasnyski, pułtuski, sierpecki, m.Płock (w rozumieniu KC), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia (w tym min. 30% osoby niepełnosprawne) poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, dostosowanych do potrzeb Uczestnika w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie od 01.11.2017 r. do 31.08.2018 r.

 

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 16 osób

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 32 osoby

3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 22 osoby

4. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) – 34%

5. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – 34%

6. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)-34%

7. Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa) – 12%

Dofinansowanie z UE: 806 181,60 zł