Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Firma Navigator International Sp.z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„Walczymy z wykluczeniem”

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn) zamieszkujących/pracujących/uczących się  na terenie województwa małopolskiego, w tym 36 osób zamieszkujących na terenie powiatów: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:
-Osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
-Osób korzystających  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

– Bezrobotni objęci III profilem pomocy 
– Bierni zawodowo
– Kobiety
– Osoby Niepełnosprawne

W ramach projektu oferujemy:

• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika w celu określenia/opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i Indywidualnego Planu Działania – 8h
• Trening kompetencji i umiejętności społecznych  – 8h
• Poradnictwo zawodowe – 8 h /zajęcia grupowe oraz 4 h/ zajęcia indywidualne
• Pośrednictwo pracy – 6h
• Certyfikowane  Szkolenia zawodowe dostosowane do  potrzeb Uczestnika/czki – 80h
• Certyfikowane Szkolenie  komputerowe – 80 h
• PŁATNY STAŻ ZAWODOWY  dla 48 osób- 4 miesiące
• Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla 12 osób- 12 h/ zajęcia grupowe oraz 6 h/ zajęcia indywidualne

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu,
– stypendium szkoleniowe,
– stypendium stażowe,
– profesjonalną kadrę wykładowców,
– catering
– certyfikaty;

Wartość projektu: 1 196 894,30 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
1 017 360,15 PLN
Okres realizacji projektu:
01.01.2018 – 31.10.2018r.

KONTAKT:

Walczymy z wykluczeniem
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: [email protected]/
tel.: 699671182

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.