Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

„Szybka reakcja-przekwalifikowanie”

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki przez min. 72 osoby wśród 120osób (72K/48M) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, uczących się/pracujących lub zamieszkujących (w roz. KC) na obszarze województwa łódzkiego od 01.2018-08.2018, poprzez zastosowanie doradztwa zawodowego połączonego z IPD, poradnictwa psychologicznego, szkoleń zawodowych i pośrednictwa pracy.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi grupa 120 osób (72K/48M) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, uczących się/pracujących lub zamieszkujących (w roz. KC) na obszarze województwa łódzkiego. Skład:

  • 30% UP-os. powyżej 54 r. ż., tj. 36 os.
  • 5% UP- os. z niepełnosprawnością, tj. 6 os.
  • 45%UP-os. o najniższych kwalifikacjach tj. 54 os. [z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym]

 Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD
  • poradnictwo psychologiczne
  • szkolenia zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Planowane efekty realizacji projektu:

  • liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie- min. 72 osoby,
  • liczba osób, które ukończyły udział w projekcie- 120 osób,
  • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- min. 72 osoby.

 

 

Wartość projektu: 600 000,00

Wkład Funduszy Europejskich: 510 000,00