fe_s_ue

Projekt „Skuteczny start do zatrudnienia ” skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych albo nieaktywnych zawodowo, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa śląskiego i należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;

 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka)

 • osoby niepełnosprawne

 • osoby długotrwale bezrobotne

Projekt zakłada następując formy wsparcia:

-Doradztwo zawodowe

-Szkolenie podnoszące kompetencje komputerowe – szkolenie ICT 120 godzin, w tym 36 godzin języka obcego branżowego. Szkolenia zakończą się uzyskaniem zewnętrznych certyfikatów

-Staż zawodowy (3 miesiące)

-Pośrednictwo pracy.

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:

 • szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym

 • profesjonalną kadrę dydaktyczna

 • materiały dydaktyczne według indywidualnych potrzeb uczestnika projektu

 • stypendium szkoleniowe

 • stypendium stażowe

 • zwrot kosztów dojazdu podczas każdej z form wsparcia

 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi na czas odbywania zajęć

 • przerwę kawową

n_ssdz