fe_s_ue

Informacje na temat projektu (zakładka)

Skuteczny start do zatrudnienia”, to projekt realizowany w ramach:

Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Głównym celem projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy i zwiększenie atrakcyjności zatrudnieniowej 84 osób o niskich kwalifikacjach (min. 51 kobiet/33 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, uczących lub zamieszkujących (wg KC) na terenie województwa śląskiego w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017 r.

Planowane efekty:

liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 51osób;

liczba osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 84 osoby;

liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 84osoby.

Cel zostanie zrealizowany w okresie 01.09.2016 – 30.06.2017

Wartość projektu: 1 206 013, 44 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 025 111, 42 PLN.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DO WYPEŁNIENIA

-1-Formularz rekrutacyjny_Skuteczny start do zatrudnienia

-2-Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej

-3-Oświadczenie_potwierdzające_uczestnictwo_w_jednym_projekcie

-5-Deklaracja uczestnictwa

-6-Ankieta diagnozująca potrzeby UP pod kątem motywacyjnym, szkoleniowym i zawodowym

-7-Anonimowa ankieta usprawnień

DO ZAPOZNANIA

Regulamin rekrutacyjny_Skuteczny Start Do Zatrudnienia

Regulamin wypłaty stypendium Skuteczny start do zatrudnienia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu Skuteczny start do zatrudnienia

Regulamin opieka nad dzieckiem/os.zależną Skuteczny strat do zatrudnienia

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu z 20.03.2017 STAŻE

 

 

 

n_ssdz