fe_l_ue

Projekt jest kierowany do 90 osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy, pracujące lub zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

– minimum 60% uczestników projektu będą stanowić kobiety (54 os.);

– minimum 30 % uczestników projektu będą stanowić osoby powyżej 54 roku życia (27 os.).

W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie bezzwrotne (moduł I) należy spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

– niepełnosprawność;

– wiek powyżej 50 lat;

– kobieta;

– pracownik o niskich kwalifikacjach;

– wiek poniżej 30 lat.

Polityka równości szans

W ramach realizacji projektu „Reaguj szybko” są przestrzegane zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz prowadzone są działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zrównoważonego rozwoju.

n_rs