fe_l_ue

19.09.2016 r.

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 01.09.2016 r. rozpoczynamy realizację projektu: “Reaguj szybko!” na terenie województwa łódzkiego. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

 

03.10.2016 r.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane modułem: szkolenia zawodowe oraz 3-miesięczne staże płatne, do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną, dostępną w zakładce: Dokumenty do pobrania.

 

17.10.2016 r.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane modułem: szkolenie i dofinansowanie własnej działalności gospodarczej, do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną, którą można znaleźć w zakładce: Dokumenty do pobrania.

28.10.2016 r.

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu: “Reaguj szybko!” Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych na adres biura projektu: ul. Mickiewicza 6, 98-200 Sieradz. W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu: tel.: 517-452-941, e-mail: reagujszybko@/.      

23.11.2016

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane modułem: szkolenia zawodowe oraz 3-miesięczne staże płatne, do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną, dostępną w zakładce: Dokumenty do pobrania.

15.12.2016 r.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy pierwszą formę wsparcia: Doradztwo zawodowe z przygotowaniem IPD dla grupy I, pierwsze zajęcia w Łodzi: harmonogram-1

 

22.12.2016 r.

Informujemy, że kolejne zajęcia z doradztwa zawodowego z przygotowaniem IPD dla grupy I, odbędą się w dniach: 29 – 30 XII 2016 r.: harmonogram-2

 

02.01.2017 r.

Informujemy, że rozpoczynają się zajęcia z poradnictwa psychologicznego dla grupy I, pierwsze zajęcia w Łodzi:  harmonogram

 

04.01.2017 r.

Informujemy, że kolejne zajęcia z doradztwa zawodowego z przygotowaniem IPD dla grupy I, odbędą się w dniach:

07 I – 08 I 2017 r.: harmonogram-3

07.01.2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynają się zajęcia ze wsparcia doradczego “ABC przedsiębiorczości” dla grupy I w Łodzi: harmonogram_-_wsparcie_doradcze

12.01.2017 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że rusza doradztwo zawodowe z przygotowaniem IPD dla grupy II:

harmonogram – doradztwo zawodowe

 

22.02.2017r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż wszyscy Uczestnicy Projektu złożyli wymagany komplet dokumentów Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z załącznikami ( harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz biznesplanem) w wyznaczonym terminie.

Zawiadamiamy, iż wszystkie Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

Liczba osób ubiegających się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wynosi 20.

 

28.02.2017r.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ:

wstępna lista rankingowa

Informujemy, że wszystkie złożone wnioski POZYTYWNIE przeszły ocenę merytoryczną uzyskując minimum 60% możliwych pkt.

W dniu jutrzejszym roześlemy do Uczestników Maile z informacją o Ostatecznej Liście Rankingowej oraz opublikujemy ją na łamach strony.

 

01.03.2017r.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w dniu dzisiejszym publikujemy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ.

Ostateczna lista rankingowa

Zawiadamiamy, że  dofinansowanie otrzymują osoby z pozycji od 1 do 18 ze Ostatecznej listy rankingowej.

Jednocześnie informujemy, że  ze względu na pozytywną ocenę wszystkich złożonych wniosków, prawo do odwołania się od decyzji Komisji Oceny Wniosków Państwu nie przysługuje. (Przypadki i zasady określone są w § 5 Procedura odwoławcza, pkt. 1-8 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

13.03.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 13.03.2017 r. wprowadzono zmiany w zapisach zawartych w Umowie o przyznanie wsparcia finansowego. Zmiana dotyczy § 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

  1. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest przedłożyć u Beneficjenta dokument potwierdzający zarejestrowanie i rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej) najpóźniej w dniu podpisania umowy.

zmiana zaszła też w § 2 dotyczącym Płatności

  1. Beneficjent wypłaci Beneficjentowi Pomocy kwotę środków, o której mowa w § 1 ust. 4
    w formie jednorazowej dotacji, tj. 23 000 PLN ( dwadzieścia trzy tysiące PLN) w terminie 5 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

Przypominamy, iż podpisywanie umów o wsparcie finansowe odbędzie się w Łodzi ul. Traugutta 18 w dniach 16-17 marca. O dokładnym harmonogramie spotkań zostaną Państwo poinformowani drogą mailową i telefoniczną.

Niestawienie się na podpisanie umowy w wyznaczonym indywidualnie terminie i godzinie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

23.03.2017r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do działu dokumenty do pobrania. Zostały tam umieszczone wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji oraz wzór pisma do zmian w biznesplanie.

Przypominamy, iż wnioski o zmiany rozpatruje p. Ewa Harasimiuk.

27.04.2017r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy osoby, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy, pracujące lub zamieszkujące (w rozumieniu KC) na terenie woj. łódzkiego

do udziału w projekcie “Reaguj szybko!”

Rodzaje wsparcia jakie przewidziano w projekcie:

doradztwo zawodowe z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania: 3 spotkania indywidualne x 3 godz. zegarowe.

poradnictwo psychologiczne: 2 spotkania x 2h na uczestnika.

szkolenia zawodowe (60 h) do wyboru:

– monter rusztowań,

– przedstawiciel handlowy,

– monter systemów suchej zabudowy,

– budownictwo pasywne,

– budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych,

– proekologiczne rozwiązania w zakresie systemów grzewczych i elektrycznych,

– opiekun seniora,

– programista aplikacji,

– analityk systemów komputerowych

Zapewniamy stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu VCC potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji.

staż zawodowy (po ukończeniu szkolenia, zgodny z tematyką szkolenia), 3 miesiące, zapewniamy stypendium stażowe w wysokości: 1850 zł netto miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu.

pośrednictwo pracy, spotkania indywidualne 4 godziny zegarowe, zwrot kosztów dojazdu.

10.05.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia w ramach wsparcia pomostowego doradczego dla osób, które założyły działalność w ramach projektu “Reaguj szybko”. Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w miesiącu maju 2017.

Harmonogram zajęć doradztwo pomostowe

12.05.2017

Szanowni Państwo,

informujemy iż wprowadzono zmiany w: ZESTAWIENIU DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte umową o przyznanie wsparcia finansowego

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany dokument:

Zestawienie dokumentów potwierdzajacych poniesione wydatki AKTUALIZACJA

02.06.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w miesiącu czerwcu 2017, w ramach wsparcia pomostowego doradczego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Harmonogram wsparcie doradcze czerwiec 2017

20.06.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia dla grupy 3 w miejscowości Ciężkowice – w ramach doradztwa zawodowego z IPD.

Poniżej zamieszczamy harmonogram:

Harmonogram zajęć

26.06.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia dla grupy 4 w miejscowości Radomsko – w ramach doradztwa zawodowego z IPD.

Poniżej zamieszczamy harmonogram:

gr. 4 harmonogram

27.06.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż nastąpiła zmiana harmonogramu wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

Harmonogram_pomostówka_czerwiec_2017

30.06.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach doradztwa zawodowego z IPD – dla grup 3, 4 oraz harmonogram zajęć grupy nr 5.

Harmonogram doradztwo zawodowe z IPD gr 3 aktualizacja

Harmonogram doradztwo zawodowe z IPD gr  4 aktualizacja

Harmonogram doradztwo zawodowe z IPD gr 5

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu lipcu 2017. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

Harmonogram pomostówka_lipiec_2017

14.07.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniach 17-21.07.2017 Zespół Projektu przebywa na urlopie.

Z poważaniem,

Zespół Projektu “Reaguj szybko”

28.07.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia dla grupy 3,4 i 5  w ramach poradnictwa psychologicznego.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy:

Harmonogram zajęć Ciężkowice III

Harmonogram zajęć Radomsko IV

Harmonogram zajęć Radomsko V

03.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu sierpniu 2017. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

Harmonogram_pomostówka_sierpień_2017

14.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia w ramach szkolenia zawodowego “Przedstawiciel handlowy” dla grupy 3 w miejscowości Ciężkowice.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć:

harmonogram spotkań Ciężkowice

18.08.2017 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia w ramach szkolenia zawodowego “Przedstawiciel handlowy” dla grupy 4 i 5 w miejscowości Radomsko.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć:

harmonogram spotkań Radomsko gr IV

harmonogram spotkań Radomsko gr V

 

01.09.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu wrześniu 2017. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

Harmonogram_pomostówka_wrzesień_2017

28.09.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach doradztwa zawodowego z IPD – dla grup 6.

Harmonogram Doradztwo zawodowe z IPD gr VI

29.09.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy spotkań indywidualnych z pośrednictwa pracy- gr 3 i 5.

Harmonogram pośrednictwo pracy- grupa 3 i 5

04.10.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach poradnictwa psychologicznego – dla grup 6.

Harmonogram poradnictwo psychologiczne gr VI

05.10.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu październiku 2017. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

Harmonogram pomostówka_październik_2017

09.10.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia w ramach szkolenia zawodowego “Opiekun seniora” dla grupy 6 w miejscowości Kutno.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć:

Harmonogram Opiekun seniora gr 6

11.10.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach doradztwa zawodowego z IPD – dla grup 7 i 8.

Harmonogram doradztwo zawodowe z IPD gr 7

Harmonogram doradztwo zawodowe z IPD gr 8

19.10.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach poradnictwa psychologicznego – dla grup 7 i 8.

Harmonogram poradnictwo psychologiczne gr 7

Harmonogram poradnictwo psychologiczne gr. 8

27.10.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach pośrednictwa pracy – dla grupy 6.

Harmonogram pośrednictwo pracy gr 6

31.10.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia w ramach szkolenia zawodowego “Opiekun seniora” dla grupy 7 i 8 w miejscowości Kutno.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć:

Harmonogram szkolenie Opiekun seniora gr 7

Harmonogram szkolenie Opiekun seniora gr 8

09.11.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu listopadzie 2017. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

Harmonogram pomostówka_listopad_2017

15.11.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż kolejni Uczestnicy rozpoczynają się zajęcia w ramach pośrednictwa pracy w związku z tym przedstawiamy harmonogram dla grupy 7 i 8 w miejscowości Kutno.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć:

Harmonogram pośrednictwo pracy gr 7

Harmonogram pośrednictwo pracy gr 8

21.11.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach doradztwa zawodowego z IPD – dla grup 9.

Harmonogram Doradztwo zawodowe z IPD gr 9

30.11.2017

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach poradnictwa psychologicznego – dla grup 9.

Harmonogram poradnictwo psychologiczne gr 9

 

07.12.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, iż rozpoczynają się zajęcia w ramach szkolenia zawodowego “Opiekun seniora” dla grupy 9 w miejscowości Kutno.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć:

Harmonogram Opiekun seniora gr 9

08.12.2017

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu grudzień 2017. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.

Harmonogram pomostówka_grudzień_2017

19.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć z pośrednictwa pracy dla grup 3,4 oraz 5 w miejscowości Radomsko i Ciężkowice:
Harmonogram pośrednictwo pracy III, IV,V

05.01.2018r.
Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu styczeń 2018r. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.
Harmonogram pomostówka_styczeń_2018

19.01.2018r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach pośrednictwa pracy – dla grupy 6 i 8.Harmonogram pośrednictwo pracy VI, VIII

01.02.2018r.
Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu styczeń 2018r. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.Harmonogram pomostówka_luty_2018

01.03.2018r.
Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy harmonogram kolejnych zajęć w ramach wsparcia pomostowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą – w miesiącu styczeń 2018r. W załączeniu zaktualizowany harmonogram.Harmonogram pomostówka_marzec_2018

08.03.2018r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy harmonogramy kolejnych spotkań w ramach pośrednictwa pracy – dla grupy 9.Harmonogram pośrednictwo pracy IX

n_rs