fe_l_ue

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

Działanie 10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Numer i nazwa Poddziałania 10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Czas realizacji: 01.09.2016 – 31.12.2017

Głównym celem projektu jest uzyskanie nowego lub utrzymanie/kontynuacja zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i dostosowanie kwalifikacji do potrzeb regionalnej gospodarki przez 54 osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu/ osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracujące lub zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa łódzkiego od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.

Planowane efekty:

– liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 54;

– liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 45;

– liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 63.

Wartość projektu: 1 557 640,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 323 994,78 zł

n_rs