Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

„Razem OSIągniemy sukces!”

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie wśród 60 osób (36K/24M,w tym 3 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o cechach zgodnych z określoną grupą docelową, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze OSI-obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie UP realizowane od VII 2018r. do IV 2019r.

Dla zwiększenia możliwości zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, konieczne są działania wspierające ich zdobywaniu nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowi 60 osób (w tym 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, będące wyłącznie osobami biernymi zawodowo charakteryzującymi się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC na obszarach wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznego Interwencji (OSI) – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych w woj. świętokrzyskim, w tym należące do jednej z poniższych grup:

-kobiety(K)stanowić będą min.60%GD(36os.);

-osoby z niepełnosprawnościami(ON)-min.5%GD(3os.).

Cel projektu planujemy osiągnąć poprzez sześć głównych działań:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestnika Projektu,
  • Trening pracy,
  • Pośrednictwo pracy,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staż zawodowy

 

Projekt zakłada realizację wskaźników:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 44 osoby
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 26 osób
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu(łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 18 osób
  4. Wskaźnik efektywności społecznej

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.34%

-w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.34%

  1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

-w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym-min.30%

-w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi-min.12%

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 902 760,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 767 346,00 PLN