Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

„Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej”

Głównym celem projektu jest wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa poprzez kompleksowy program outplacementowy wśród maksymalnie 72 Uczestników/ Uczestniczek Projektu.

PLANOWANE EFEKTY:

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min. 44 osoby

– Liczba osób, które po opuszczeniu projektu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – min. 36 osób

Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.11.2017 do 31.12.2018.

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY:

  • pracowników przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę na terenie województwa lubuskiego, zatrudnieni na terenie województwa lubuskiego) – min. 80% Uczestników/czek Projektu;
  • osoby zwolnione w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby pozostające bez pracy do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego).

Priorytetowo będą kwalifikowane:

– kobiety (min. 44 osoby)
– osoby z niepełnosprawnościami (min. 4 osoby)
– osoby po 50 roku życia (min. 13 osób )
– osoby pracujące o niskich kwalifikacjach  (min. 35 osób )

 W PROJEKCIE ZAŁOŻONO NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

  1. Dla wszystkich Uczestników/czek Projektu
  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD
  • poradnictwo psychologiczne
  • szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją zewnętrzną
  1. Dodatkowo dla osób niepracujących zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
  • pośrednictwo pracy
  • 3 miesięczny staż pracy.

Całkowita wartość projektu: 720 992,75zł                                        

Wkład UE: 612 843,83 zł

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego.