NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

 

„MŁODOŚĆ – AKTYWNOŚĆ”

POWR.01.02.01-18-0016/17

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Cel projektu:

Celem projektu jest wyższa aktywność zawodowo-edukacyjna oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia wśród 56 osób (34 kobiet i 22 mężczyzn) biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (w tym os. z niepełnosprawnościami),  między 18 a 29 rokiem życia, zamieszkujących zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego na obszarze woj. podkarpackiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (z wyłączeniem os. należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1), spełniających kryteria grupy docelowej (należące do co najmniej jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, kobiety). Cel osiągnięty zostanie osiągnięty do 30.11.2018.

Uczestnicy/uczestniczki projektu: 

Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku 18-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu oraz należą do co najmniej jednaj z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • kobiety

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne Plany Działania
 • warsztaty efektywnego poruszania się po rynku pracy (m.in. warsztaty skutecznego zarządzania czasem, asertywności, poprawnego pisania CV oraz listu motywacyjnego)
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia zawodowe dostosowane do uczestników/uczestniczek i odpowiadające na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy
 • 3-miesięczny płatny staż dla wszystkich uczestników

Wszystkim uczestnikom/uczestniczkom projektu gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę trenerską, pomoce i materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas szkoleń i warsztatów oraz stypendium szkoleniowe i stażowe

Planowane efekty projektu:

 • 30% uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu.
 • Efektywność zatrudnieniowa w przypadku osób z niepełnosprawnościami – min. 17%
 • Efektywność zatrudnieniowa w przypadku osób o niskich kwalifikacjach – min. 48%
 • Efektywność zatrudnieniowa w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – min. 35%
 • Efektywność zatrudnieniowa w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych – min. 43%
 • 60% uczestników projektu po odbyciu stażu zawodowego podejmie zatrudnienie u konkretnego pracodawcy.

Wartość projektu : 689 642,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 581 230,95 PLN

KONTAKT

e-mail: mlodosc-aktywnosc@/
tel.: +48 515-561-282