logo_na_str

“Kwalifikacje na miarę XXI wieku!  “

Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu PRO WM 2014-2020 X,

Działanie 10.3 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych

Numer i nazwa Poddziałania 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem przez minimum 90% ze 150 Uczestników Projektu (min. 35% kobiet) w wieku dorosłym zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub ich formalnego potwierdzenia, pracujących (lub zamierzających pracować) w branży budowlanej, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC (w tym 50% UP z obszarów wiejskich) do 30.09.2016 r. poprzez udział w szkoleniach zawodowych i egzaminie zewnętrznym.

 

 

Planowane efekty:

– liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 135;

– liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 135;

– liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 150.

 

Wartość projektu: 609 525,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 487 620,00 zł

Mapa dotacji: http://www.mapadotacji.gov.pl/

 

 

inforwürfel

loga projektu