Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie „Kumulacja możliwości”
nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VIII. Zatrudnienie, Działania VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 

 • osoby po 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

70% uczestników projektu stanowić będą osoby zamieszkujące na terenie wskazanych powiatów województwa łódzkiego, tj. łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczyński

CELEM GŁÓWNYM PROEJKTU jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

OFEROWANE WSPARCIE OBEJMUJE ŚCIEŻKĘ BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ:

 • spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy
 • szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb Uczestników oraz zapotrzebowania na łódzkim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych.
 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe- wynagrodzenie za godzinę udziału w szkoleniu
 • stażowe – miesięczne wynagrodzenie za obywanie stażu
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • catering
 • zaświadczenia, egzamin VCC lub równoważny

Okres realizacji projektu:

01.01.2017 – 31.12.2017 r.

ZAGADNIENIA SZKOLENIA:

IDENTYFIKACJA POTRZEB – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mające na celu ustalenie z Uczestnikami ścieżki szkoleniowej. Nastąpi analiza potrzeb i możliwości, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, pomoc wyborze zawodu, ocena zawodowa, wspólna praca doradcy i Uczestnika nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez klienta decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy, przygotowanie Indywidualnego Planu Dzialania lub jego aktualizacja. IPD zawierać będzie dobór metod nauczania, ustalenie z Uczestnikami działań dostosowanych do ich sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.

POŚREDNICTWO PRACY – spotkania z pośrednikiem nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania zatrudnienia dla Uczestników, badanie oczekiwań pracodawców w zakresie oczekiwań od kandydatów do pracy, zawodów, rozpoznawanie lokalnego/regionalnego rynku pracy, określenie list potencjalnych pracodawców dla UP oraz pomoc w przygotowaniu aplikacji pod kątem konkretnych ofert rynku pracy, udzielanie informacji pracodawcom o kandydatach do pracy, pozyskiwanie ofert pracy.

SZKOLENIA ZAWODOWE:

Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby Uczestników oraz zapotrzebowanie na łódzkim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych.

WARTOŚĆ PROEJKTU:

Wartość projektu: 1 423 134,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 209 664,51 PLN

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.