Firma Navigator International Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie „Kumulacja możliwości”
nr projektu RPLD.08.02.01-10-0029/16

Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej VIII. Zatrudnienie, Działania VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Czas realizacji: 01.01.2017 r.-31.12.2017 r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 108 osób (65 kobiet i 43 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo),zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

Planowane efekty:

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-min. 45% tj. 49 osób

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 30 osób

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 6 osób

Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 5 osób

Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 19 osób

 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-min. 30% tj.33 osoby

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 20 osób

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 4 osoby

Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 4 osoby

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu / Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 13 osób

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami (%) – 36 %

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych (%) – 30%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) (%) – 38%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej (%) – 36%

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet (%) – 39%

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 1 423 134,72 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 209 664,51 PLN