Zapraszamy do projektu 

 

“KOMPLEKSOWY PROGRAM POWROTU DO ZATRUDNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”.

 

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 72 osób pozostających bez pracy – bezrobotnych, w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (w rozumieniu KC), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby  z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Cel osiągnięty zostanie do 30.04.2018 roku. W miarę możliwości spośród uczestników wyłonione zostaną śr. 12-osobowe grupy szkoleniowe.

 

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowe w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

ZAKRES WSPARCIA:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe – Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane będzie w formie spotkań indywidualnych. Każdy Uczestnik/czka Projektu weźmie udział w spotkaniu z doradcą zawodowym ( 4 h zegarowe na każdego UP).

 

 1. Grupowe Poradnictwo Zawodowe – Grupowe Poradnictwo Zawodowe realizowane będzie w formie spotkań grupowych( 24h zegarowe na każdą grupę z doradcą zawodowym).

 

 1. Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych – grupowe warsztaty realizowane będą w formie spotkań grupowych (16h zegarowych na każdą grupę z psychologiem).

 

 1. Szkolenia zawodowe
 • Szkolenia zawodowe realizowane będą w wymiarze średnio 80h lekcyjnych na każdą grupę
  z trenerem z danej tematyki.
 • Każdy/a Uczestnik/czka projektu weźmie udział w jednym z wybranych dla niego podczas IPD, szkoleń zawodowych, którego tematyka będzie zgodna z jego/jej zdiagnozowanymi potrzebami
  i potencjałem oraz potrzebami lokalnego rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Szkolenia zawodowe będą prowadzone w formie teoretycznej oraz praktycznej;
 • Celem oferowanego wsparcia jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestników/czki projektu niezbędnych na rynku pracy;

 

 1. Staże zawodowe
 • Staże będą powiązane z tematyką szkolenia zawodowego i będą realizowane przez 3 miesiące, 
  40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie (w przypadku osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 35 godzin tygodniowo, 7 godzin dziennie);
 • Celem oferowanego wsparcia jest nabycie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego (wymaganego przez pracodawców) oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu;

 

 1. Pośrednictwo pracy- Pośrednictwo pracy realizowane będzie indywidualnie w wymiarze 20 h na każdego UP, zajęcia będą prowadzane przez pośrednika pracy przez okres 4 miesięcy po 5 godzin w miesiącu, średnio 2 spotkania w miesiącu pomiędzy ww. cyklem szkoleniowym.

 

 

KONTAKT
e-mail: powrotdozatrudnienia@/
tel.: 699 670 258