NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o.o.
zaprasza do udziału w projekcie

KOMPLEKSOWY PROGRAM POWROTU DO ZATRUDNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

RPPM.05.02.02-22-0002/16

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 72 osób pozostających bez pracy – bezrobotnych, w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (w rozumieniu KC), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne osoby o niskich kwalifikacjach. Cel osiągnięty zostanie do 31.07.2018 roku.


Uczestnicy projektu:

Wsparciem projektu ”Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego” objętych zostanie 72 osoby (w tym min. 40 kobiet-min. 55% UP), zamieszkujących na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim (w rozumieniu KC), w tym w szczególności:

 1. Osoby w wieku 50 lat i więcej ( min. 8 osób)
 2. Osoby z niepełnosprawnościami (min. 10% UP- tj. 8 osób)
 3. Osoby długotrwale bezrobotne (min. 14 osób)
 4. Osoby o niskich kwalifikacjach (min. 22 osoby).

Ścieżka wsparcia w ramach projektu „Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego”

 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe- 4h
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe – 24 h
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych – 16 h
 • Szkolenia zawodowe- śr. 80 h
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • Pośrednictwo Pracy – 20 h

Udział w projekcie jest bezpłatny.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PRZYSŁUGUJE:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
 • catering w trakcie szkoleń zawodowych
 • materiały dydaktyczne na szkolenia
 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe i udział w egzaminie zewnętrznym potwierdzającym uzyskane kwalifikacje

PLANOWANE EFEKTY:

Główne rezultaty projektu „Kompleksowy program powrotu do zatrudnienia dla mieszkańców województwa pomorskiego”:

 • liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu( łącznie z pracującymi na własny rachunek)-Liczba osób bezrobotnych( łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie- min. 11
 • liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu( łącznie z pracującymi na własny rachunek)-Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie- min. 3
 • liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu( łącznie z pracującymi na własny rachunek- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie-min. 2
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu. Liczba osób bezrobotnych ( łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie-min. 29
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu- Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie- min. 6
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie- min. 4

Wartość projektu : 1 003 018,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 852 565,72 PLN

KONTAKT
„KOMPLEKSOWY PROGRAM POWROTU DO ZATRUDNIENIA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

e-mail: powrotdozatrudnienia@/
tel.: 699 670 258