Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!”.

Projekt “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!” realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa     X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie posługiwania się językami obcymi i/lub TIK u minimum 70% z 204 osób w wieku powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, w szczególności osób powyżej 50 roku życia (min. 125 osób) i osób zamieszkujących obszary wiejskie  (min. 125 osób), zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego poprzez udział w szkoleniach z zakresu języka angielskiego/niemieckiego/TIK i uzyskanie certyfikatów VCC lub równoważnych do 30.11.2017 r.

Projekt przewiduje formalne potwierdzenie nabytych w trakcie jego trwania kompetencji kluczowych poprzez egzamin zewnętrzny, którego pozytywny wynik oznacza wydanie certyfikatu VCC  lub równoważnego.

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu tj. min. 143 osoby.

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje i nabyły kompetencje po opuszczeniu programu tj. min. 143 osoby.

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu tj. min. 88 osoby.

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie tj. min. 204 osoby.

Wartość projektu: 800 112,60 zł

Wkład UE: 640 090,08 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.

 

15.02.2017 r.

Szanowni Państwo,

Navigator International Sp. o. o. w związku z realizacją projektu “Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu!” nr RPMA.10.02.00-14-4617/16 poszukuje firmy zdolnej do zrealizowania zamówienia na zakup/dostawę podręczników z języka angielskiego i języka niemieckiego.

Zapraszamy do składnia ofert.

 

ROZEZNANIE PODRĘCZNIKI Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu

 

www.mapadotacji.gov.pl