Grupę docelową projektu stanowi 240 osób (w tym 144 kobiet) wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ŚREDNIE wykształcenie), w wieku 25 lat i więcej, w tym w wieku 50 lat i więcej (80 osób, w tym 48 kobiet), zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, które uczą się lub zamieszkują w roz. KC na obszarze woj. podkarpackiego należących do 1 lub więcej z poniższych grup:

-osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 planujące wejście po raz pierwszy/powrót na rynek pracy): min. 48 osób;

-osoby z niepełnosprawnościami: min. 48 osób;

-osoby pozostające bez zatrudnienia prze okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu (w tym również osoby przebywające na rencie lub emeryturze pragnących wrócić na rynek pracy na przynajmniej 1/2 etatu): 144 osoby;