NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekc
ie

Kompetencje językowe kluczem do sukcesu!”

 

Grupę docelową projektu stanowi 240 osób (w tym 144 kobiet) wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, o niskich kwalifikacjach zawodowych (maksymalnie ŚREDNIE wykształcenie), w wieku 25 lat i więcej, w tym w wieku 50 lat i więcej (80 osób, w tym 48 kobiet) , zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, które uczą się lub zamieszkują w roz. KC na obszarze woj. podkarpackiego należących do 1 lub więcej z poniższych grup:

-osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (osoby pozostające bez zatrudnienia będące rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 planujące wejście po raz pierwszy/powrót na rynek pracy): min. 48 osób;

-osoby z niepełnosprawnościami: min. 48 osób;

-osoby pozostające bez zatrudnienia prze okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu (w tym również osoby przebywające na rencie lub emeryturze pragnących wrócić na rynek pracy na przynajmniej 1/2 etatu): 144 osoby;

 W projekcie założono następujące formy wsparcia:

Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język angielski dla 156 UP

Szkolenia podnoszące kompetencje językowe – język niemiecki dla 84 UP

Powyższe szkolenia prowadzone będą w małych grupach szkoleniowych – 12 osobowych.

Szkolenia zakończą się uzyskaniem Certyfikatów Językowych VCC lub innych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, ważnych bezterminowo.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu znajomości języków obcych wśród gr. 240 (144 K) powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji, uczących się lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa podkarpackiego; od 01.04.2017 do 31.12.2017 r.

Wartość projektu: 885 925,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 753 036,42 PLN

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.