Navigator International Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pn.

Kierunek – kwalifikacje

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego i kompetencji cyfrowych (ICT/TIK) u 90% z 300 uczestników projektu.

Grupę docelową projektu stanowi 300 osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej) zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Projekt jest skierowany w szczególności do:

  • osób niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo) – 150 osób,

  • osób pracujących w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych – 150 osób,

  • osób o niskich kwalifikacjach (osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym włącznie) – 126 osób,

  • osób w wieku 25 lat i więcej – 240 osób, z czego 96 osób o niskich kwalifikacjach,

  • osób w wieku 50 lat i więcej – 54 osoby,

  • osób z niepełnosprawnościami – 15 osób.

W ramach projektu organizowane będą:

  • szkolenia z języka angielskiego dla 300 osób: 120 h szkoleniowych na grupę,

  • szkolenia ICT dla 204 osób: 80 h szkoleniowych na grupę.

Każdy z Uczestników Projektu będzie miał możliwość podejścia do egzaminów i uzyskania certyfikatów zewnętrznych potwierdzających uzyskane kwalifikacje lub nabyte kompetencje.

Planowanym efektem realizacji projektu jest potwierdzenie kwalifikacji lub kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych i ICT u 90% uczestników projektu, tj. u 216 osób w wieku 25 lat i więcej, 49 osób w wieku 50 lat i więcej, 114 osób o niskich kwalifikacjach.

Wartość projektu: 1 175 817,89 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w projekt: 999 445,21 PLN

Kontakt:

Tel. 699 670 239

E-mail: kierunek-kwalifikacje@/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.