Navigator International Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

Czas na aktywność”

 nr RPLU.11.01.00-06-0071/16

Głównym celem projektu jest podniesiona do 30.04.2018 r. aktywność społeczno-zawodowa oraz zdolność do zatrudnienia 60 (36 K i 24 M) osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wyłącznie osób z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi) zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów KC, poprzez realizację IPD, poradnictwa psychologicznego, warsztatów kompetencji społecznych, szkoleń i staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy.

Cel zostanie zrealizowany w okresie od 01.09.2017 do 30.04.2018

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (Indywidualny Plan Działania)
  • Poradnictwo psychologiczne
  • Warsztaty kompetencji społecznych
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Wartość projektu: 944 481, 50

Wkład Funduszy Europejskich: 845 309, 27

Planowane Efekty:

Cel przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Priorytetu inwestycyjnego 9i RPO WL – tj. wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. Projekt prowadzi do integracji społecznej i poprawy dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukających pracy po opuszczeniu programu – 27 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 18 osób

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1: „Aktywne włączenie”