Navigator International Sp. z o. o.
zaprasza do udziału w projekcie

 „Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo na lubuskim rynku pracy”

 

Głównym celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia oraz wyższa atrakcyjność zawodowa na lubuskim rynku pracy, nabyta poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej ścieżce wsparcia, wśród 72 osób (min. 44 kobiet), tj. osób pozostających bez pracy, niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, będących osobami biernymi zawodowo, o niskich kwalifikacjach i po 50 roku życia, zamieszkujących obszar województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Cel zostanie osiągnięty do 28.02.2019r.

 

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY OSOBY: 

 • w wieku 50+
 • zamieszkałe na terenie woj. lubuskiego
 • pozostające bez pracy, bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • z najwyżej średnim wykształceniem

Priorytetowo będą kwalifikowane:

 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne

 

 W PROJEKCIE OFERUJEMY:

 1. Dla wszystkich Uczestników/czek Projektu:
 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z przygotowaniem IPD (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe (wraz ze stypendium szkoleniowym) zakończone bezpłatną certyfikacją zewnętrzną.
 1. Dodatkowo dla 22 osób zapewniamy  3 miesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym!

 

PLANOWANE REZULTATY:

– Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 41% UP, tj. 30 osób.

– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 25 % UP, tj. 18 osób.

– Odsetek osób z niepełnosprawnościami, które  uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – min. 33% UP, tj. min. 2 osoby

– Odsetek osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – min. 33% UP, tj. 24 osoby

– Odsetek osób o niskich kwalifikacji, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – min. 38% UP, tj. 28 osób

– Odsetek kobiet, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie – min. 39% UP, tj. min. 18 osób

 

 

 Całkowita wartość projektu: 572 245,65 zł                                               

 Wkład UE: 486 408,79 zł