Cel przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ jakim jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki opracowaniu ścieżki reintegracji społeczno- zawodowej oraz objęciu wsparciem.