Projekt Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy

 

skierowany jest do osób powyżej 30 r. ż. bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo zamieszkujących w województwie śląskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego należących do minimum jednej z następujących grup:

 • kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka)
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • osoby powyżej 50 r. ż.
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby bierne zawodowo

Wszystkie te osoby należą do grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz są narażone na marginalizację dlatego traktowane będą priorytetowo już na etapie rekrutacji. 

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1.Identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz IPD, które stanowi punkt wyjścia do dalszych działań w projekcie. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania odbędzie się w dwóch etapach: 

– Opracowanie IPD – Polega na rozpoznaniu sytuacji UP na rynku pracy, trudności i barier w znalezieniu pracy z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-zawodowych, ekonomicznych i zdrowotnych oraz zainteresowań UP. Spotkania odbywać się   odbędą się w terminie 07.2017 r. co miesiąc (4 h zegarowe/os). Ostatnie grupy rozpoczną IPD 02.2018 r. 

– Monitoring IPD (2 spotkania po 1 godzinie zegarowej, łącznie 2h zegarowe/os.) realizowane cyklicznie w trakcie szkoleń zawodowych i realizacji 3 miesięcznego stażu pozwolą aktualizować IPD z przyczyn zmiany osobistej sytuacji UP lub też z zewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na przebieg realizacji ścieżki aktywizacji zawodowej. Monitoring IPD będzie prowadzony w trakcie szkoleń zawodowych i realizacji stażu, w ten sposób zapewni dostępność do końca trwania ścieżki wsparcia dla UP.

2. Pośrednictwo pracy – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo ma pomóc UP w wyborze  zawodu zgodnego z kwalifikacjami oraz oczekiwaniami UP i potrzebami lokalnego rynku pracy. Dzięki spotkaniom z pośrednikiem UP nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy. Pośrednictwo pracy zostanie zorganizowane formie spotkań indywidualnych równolegle z zadaniem 1 przez cały okres trwania projektu, tak, aby Uczestnik/Uczestniczka Projektu mógł/a skorzystać z usługi pośrednictwa pracy na każdym etapie IPD (śr. 1 h zegarowa/ na miesiąc da każdego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, łącznie 6 h zegarowych /os).

3. Szkolenia zawodowe wysokiej jakości mają na celu nabycie przez UP kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Proces szkolenia i certyfikacji potrwa około 2 miesięcy na grupę szkoleniową począwszy od 08.2017 do 04.2018 r.

Wszystkie szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem zewnętrznym (min. 35% uczestników uzyska kwalifikacje zawodowe) i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje Uczestników/Uczestniczek projektu.

Ponadto Uczestnikom/Uczestniczek projektu przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na spotkania.

4. Staże zawodowe – trzymiesięczne staże zostaną zrealizowane po zakończeniu szkoleń zawodowych w terminie 10.2017-07.2018. Trwać będą 3 miesiące.

 

Dodatkowo Uczestnicy/czki projektu mają zapewnione:

 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • catering
 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • pomoce i materiały oraz miejsce spotkań dostosowane do potrzeb uczestników projektu

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Wartość projektu: 2 228 085,90 PLN
Wkład UE: 1893 873, 02 PLN PLN

 

 

Projekt jest realizowany z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju