• Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to:

1. Formularz zgłoszeniowy – Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności – Ośw. o spełnianiau kryt. kwalifikowalności

3. Dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Ewidencji Urzędu Pracy i biernych zawodowo  Ośw. o statusie na rynku pracy dla bezr. niezarejestrowanych i biernych zaw

4. Dla osób bezrobotnych arejestrowanych w Ewidencji Urzędów Pracy – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej

5. Dla osób z niepełnosprawnościami – zaświadczenie/ orzeczenie lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia.

 

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu Regulamin projektu

Zachęcamy również do zapoznania się z Regulaminem i innymi dokumentami, na podstawie, których będą wypłacane stypendia szkoleniowe i stażowe:

Regulamin przyznawania i wypłacania stypediów(1)

oswiadczenie o zapoznaniu

oswiadczenie osoby dowozacej(1)

oswiadczenie osoby dowozonej

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zaswiadczenie przewoznika2

Umowa użyczenia samochodu

 

 

Projekt jest realizowany z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami