Głównym celem projektu „Aktywni Ślązacy-powrót na rynek pracy” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 180 (min. 108 kobiet – w szczególności powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, 72 mężczyzn) osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – w tym min. 90 osób długotrwale bezrobotnych, min. 148 osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) i min. 36 osób w wieku 50 lat i więcej oraz min. 9 osób niepełnosprawnych – tj. grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz min. 29 osób biernych zawodowo, z obszaru województwa śląskiego (osób fizycznych uczących się lub zamieszkujących w województwie śląskim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

W ramach projektu oferujemy poszczególne formy wsparcia:

 

 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz IPD w celu rozpoznania sytuacji UP na rynku pracy, trudności i barier w znalezieniu zatrudnienia z uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-zawodowych, ekonomicznych i zdrowotnych oraz zainteresowań UP.
 2. Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika/Uczestniczkę Projektu (UP) mające pomóc UP w wyborze zawodu zgodnego z kwalifikacjami oraz oczekiwaniami i potrzebami lokalnego rynku pracy. 
 3. Szkolenie zawodowe wysokiej jakości mające na celu nabycie przez Uczestnika/Uczestniczkę
  Projektu kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.
 4. Trzymiesięczne staże zawodowe – powiązane z tematyką wybranego szkolenia. 
 

Planowane efekty:

 • liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 151 UP ( 91K i 60M),
 • liczba osób długotrwale bezrobotnych – 90 UP, 
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie – 9 UP, 
 • liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w projekcie – 29 UP (17K i 12M),
 • liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w projekcie – 36 UP 
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie – 148 UP (89K i 59M)
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu projektu – 78 UP 
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 63 UP
 • Odsetek uczestników długotrwale bezrobotnych, którzy podejmą w okresie do trzech miesięcy po opuszczeniu projektu – 30%
 • Odsetek uczestników o niskich kwalifikacjach, którzy podejmą w okresie do trzech miesięcy po opuszczeniu projektu – 38%
 • Odsetek uczestników z niepełnosprawnościami, którzy podejmą w okresie do trzech miesięcy po opuszczeniu projektu – 33%
 • Odsetek uczestników wieku 50 lat i więcej, którzy podejmą w okresie do trzech miesięcy po opuszczeniu projektu – 33%
 • Odsetek uczestniczek, które podejmą w okresie do trzech miesięcy po opuszczeniu projektu  – 39%
 • Odsetek uczestników niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych, którzy podejmą w okresie do trzech miesięcy po opuszczeniu programu – 43%
 

Dane kontaktowe: 

e-mail: aktywnislazacy@/

 

 

 www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Wartość projektu: 2 228 085,90 PLN
Wkład UE: 1893 873, 02 PLN PLN

 

Projekt jest realizowany z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami